Text for checking Vietnamese font

ベトナム語入力とフォント
ベトナム語フォントチェック用テキスト Lời chào hỏi bằng tiếng Việt tới từ nước Mỹ: Cứ đi sẽ đến, cứ tìm sẽ thấy, cứ mơ mộng sẽ thành hiện thực ベトナム語、日本語を両方チェックする場合: Cứ đi sẽ đến. Cứ tìm sẽ thấy. Cứ gõ cửa sẽ mở. Cứ mơ mộng sẽ thành hiện thực. 行けば着く。探せば見つかる。ドアを叩けば開く。夢見れば叶う。 Phương Mai Từ Điển 芳梅辞典 ★ ユリカ辞書 Yurica Jisho. 全てのベトナム語特有文字 小文字:à á ả ã ạ ă ắ ặ â ấ ậ đ è é ẻ ẽ ẹ ê ề ế ể ễ ệ ì í ỉ ĩ ị ò ó ỏ õ ọ ô ồ ố ổ ỗ ộ ơ ờ ớ ở ỡ ợ ù ú ủ ũ ụ ư ừ ứ ử ữ ự ỳ ý ỷ ỹ ỵ 大文字:À Á Ả Ã Ạ Ă Ắ Ặ Â Ấ Ậ…
Read More